หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.ชม.สรุปยอด ชพค.-ชพส.

Author by 16/03/16No Comments »

thainews180       นายเจริญ  วงศ์ษายะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เชียงใหม่ แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทราบถึงการสรุปยอด ชพค.(การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา)   และยอด  ชพส.  (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม) ประจำเดือนมกราคม2559

สำหรับยอดที่สรุปเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม2559 ดังนี้ ชพค.สมาชิกเพื่อนครูที่สังกัด จ.เชียงใหม่ 29,395 คน,สมาชิกจากทั่วประเทศ 986,921 คน,สมาชิกเข้าใหม่ 313 คน,ขอกลับเป็นสมาชิกใหม่ 39 คน,จำหน่ายออกจากการเป็นสมาชิก 1,470 คน แยกประเภทถึงแก่กรรม 596 คน,ลาออก 153 คน,ขอถอนชื่อ 720 คน,ถูกปลดออก 1 คน รวมยอดเงินที่ได้ชำระเป็นเงิน 947,445 บาท

ยอด ชพส.ที่สมาชิกเพื่อนครูสังกัดจ.เชียงใหม่ จำนวน 9,104 คน, สมาชิกทั่วประเทศ 398,020 คน,สมาชิกเข้าใหม่ 85 คน,ขอกลับเป็นสมาชิกใหม่ 8 คน,จำหน่ายออกจากสมาชิก 359 คน แยกเป็นประเภทถึงแก่กรรม 308 คน,ขอลาออก 5 คน,ขอถอนชื่อ 29 คน,หย่ากับคู่สมรส 17 คน  รวมยอดเงินที่สมาชิกชำระ 382,100 บาท รวมยอด ชพค.และชพส.2 รายการ เป็นเงิน 1,329,545 บาท ทาง สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้สมาชิกเพื่อนครูได้รับทราบโดยทั่วกัน.