หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.-ธนาคารออมสินร่วมแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา

Author by 29/07/15No Comments »

3      นายเจริญ วงศ์ษายะ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.).เชียงใหม่       ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการของ สกสค.ในวันประชุมเมื่อวันที่ 27 ..2558 เวลา 09.30 . ห้องประชุมของสำนักงาฯ เกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นข้อร้องเรียนแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน และประสบปัญหาต่างๆ จนมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคารนั้น

เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล รมว.กระทรวงการคลัง  และ ผอ.ธนาคารออมสินจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินเสนอต่อ คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณานั้น บัดนี้ สนง. คณะกรรมการสกสค.ได้รับแจ้งจาก สำนักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี ผ่าน รมว.กระทรวงศึกษา ธิการ มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน

สกสค.และธนาคารออมสิน ได้แบ่งกลุ่มลูกหนี้ไว้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้วิกฤตรุนแรงคืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องถูกดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดี ขาดความสามารถในการชำระหนี้ จากสาเหตุที่จำเป็นหรือลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน จึงมีมาตรการให้ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน 3 ปีทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า2 ปี และพักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปีแต่ให้ชำระหนี้เงินต้น

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้วิกฤตที่ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน ก่อนวันที่ 1 มิ.ย.2558 มีมาตรการพักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ,กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน ให้มีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร,กลุ่มที่ 4 ลูกหนี้ปกติ ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ให้มีมาตรการพักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปีแต่ให้ชำระดอกเบี้ย

นายเจริญ ชี้แจงต่อไปว่า มาตรการที่กำหนดนี้มีเงื่อนไขประกอบเพิ่มเติมคือ ได้รับการยินยอมจากผู้ค้ำประกัน,ลูกหนี้ยินยอมให้กรมบัญชีกลาง หักเงินเดือนชดใช้หนี้ให้ธนาคาร, ปรับโครงสร้างหนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สกสค., ลูกหนี้ต้องตกลงที่จะไม่สร้างภาระหนี้เพิ่มกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้ลูกหนี้ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 ก.ค.2558 และหากลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการแล้ว ไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไข 2 งวดติดต่อกัน   ให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่เงื่อนไขและกระบวนการตามสัญญาเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2998000 ต่อ 998580, 100625-28.