หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.สรุปยอดเงิน ชพค.-ชพส. ประจำเดือนธันวาคม 2558

Author by 23/02/16No Comments »

thainews180             นายเจริญ วงศ์ษายะ  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)เชียงใหม่ แจ้งให้คณะกรรมการทุกฝ่ายทราบ เมื่อคราวประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 เกี่ยวกับยอดสรุป ชพค.หรือการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา และชพส.หรือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558

สำหรับยอด ชพค.มีรายละเอียดดังนี้ สมาชิกสังกัดเชียงใหม่ จำนวน 29,382 คน,สมาชิกทั่วประเทศ จำนวน 988,039 คน,สมาชิกเข้าใหม่ 232 คน,ขอกลับเป็นสมาชิกใหม่ 36 คน,จำหน่ายออกจากการเป็นสมาชิก 1,201คน แยกเป็นถึงแก่กรรม 501 คน,ลาออกการเป็นสมาชิก 96 คน,ถอนชื่อ 604 คน รวมยอดเงินที่สมาชิกเพื่อนครูนำไปชำระจำนวน 948,518 บาท

ยอด ชพส.สมาชิกสังกัดเชียงใหม่ จำนวน 9,100 คน,สมาชิกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 398,286 คน,สมาชิกสมัครเข้าใหม่ 68 คน,ขอกลับเป็นสมาชิก 27 คน,จำหน่าย 490 คน แยกเป็นถึงแก่กรรม 232 คน,ลาออก 11 คน,ถอนชื่อ 225 คน หย่ากับคู่สมรส 12 คน สมัครซ้ำ 10 คน รวมยอดเงินที่สมาชิกชำระ จำนวน 382,355 คน รวมเงินที่สมาชิก ชพค.และชพส.ชำระทั้งสองรายการ จำนวน 1,330,873 บาท จึงขอแจ้งให้สมาชิกเพื่อนครู ชพค.และชพส.ได้ทราบโดยทั่วกัน.