หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.เชียงใหม่ชี้แจง สมาชิก ชพค.-ชพส.ค้างชำระ เงินค่าสงเคราะห์รายศพ

Author by 7/04/16No Comments »

thainews180          นายเจริญ  วงศ์ษายะ  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคราวประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมของ สนง. สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ โดยขี้แจงว่า เมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานฯ ได้มีหนังสือหารือไปยังเลขาธิการ สกสค.ส่วนกลาง เกี่ยวกับสมาชิกของ ชพค.และชพส.สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่ค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ จำนวน 201 คน แยกเป็นสมาชิก ชพค.จำนวน 163 คน และสมาชิก ชพส. จำนวน 38 คน ที่จะขอผ่อนผันการชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส.นั้น

นายเจริญ ชี้แจงต่อไปว่า เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ทำตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาปี 2550แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ปี 2550 ฉบับที่ 3 ปี 2551 ฉบับที่ 5 ปี 2553 และฉบับที่ 6 ปี 2554 ข้อ 14 กำหนดให้สมาชิก ชพค. มีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ชพค.อื่นถึงแก่กรรม และข้อ 15 กำหนดว่า “ประธานกรรมการ ชพค.อาจถอนชื่อสมาชิก ชพค.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และไม่สามารถติดต่อสมาชิก ชพค.มาชำระเงินสงเคราะห์รายศพได้ เว้นแต่สมาชิก ชพค.ผู้นั้นขาดการติดต่อ

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการย้ายถิ่นที่อยู่ หรือย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน…” และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วย การธฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม ปี 2550แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี 2550,ฉบับที่ 3 ปี 2551,ฉบับที่ 5 ปี 2553 และฉบับที่ 6 ปี 2554ข้อ 12 กำหนดให้สมาชิก ชพส.มีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ชพส.อื่นถึงแก่กรรม และข้อ 13 กำหนดว่า “ประธานกรรมการ ชพส.อาจถอนชื่อสมาชิก ชพส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และไม่สามารถติดต่อสมาชิก ชพส.มาชำระเงินสงเคราะห์รายศพได้ เว้นแต่สมาชิก ชพส.ผู้นั้นขาดการติดต่อ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการย้ายถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน ”

ผู้อำนวยการ สกสค.จ.เชียงใหม่ ชี้แจงต่อคณะกรรมการต่อไปว่า เมื่อระเบียบทั้ง 2 ฉบับมิได้กำหนดข้อยกเว้น ให้สมาชิก ชพค.และ สมาชิก ชพส.แล้วแต่กรณี   สามารถผ่อนชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพได้  ประกอบกับเงินสงเคราะห์รายศพ มิใช่เป็นมรดกของสมาชิก แต่เป็นเงินซึ่งสมาชิกมีหน้าที่ต้องส่ง เพื่อสงเคราะห์เพื่อนสมาชิกอื่นที่ถึงแก่กรรม ดังนั้นสำนักงาน ชพค.และสำนักงาน ชพส.ไม่สามารถให้สมาชิกผ่อนชำระ   เงินค่าสงเคราะห์รายศพได้ จึงขอแจ้งให้สมาชิก ชพค.และชพส.สังกัด จ.เชียงใหม่ ได้ทราบโดยทั่วกัน นายเจริญ  วงศ์ษายะ กล่าวในที่สุด.