หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพฐ.ประชุมผู้บริหารป้องกันทุจริตในสถานศึกษา

Author by 1/07/14No Comments »

2 copy           เมื่อวันที่  30  มิ.. 2557 เวลา 09.00 . โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม,นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร ..สุจริตต้นแบบผู้บริหาร ..เครือข่าย,ศึกษานิเทศก์,นักวิชาการศึกษา .เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม 800 คน

          วัตถุประสงค์จัดประชุม นายภูธร จันทะหงส์ ปุณจรัสธำรง เผยว่า เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินกิจกรรม ร.ร.สุจริต ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่าย ร.ร.สุจริต เป็นการ ปชส.เผยแพร่นวัตกรรม รูปแบบบริหาร,การเรียนการสอน,ผลงานนักเรียน ร.ร.สุจริต ให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่,และขยายผลเครือข่าย ร.ร.สุจริต ซึ่ง จ.เชียงใหม่ เป็นจุดที่ 5 จัดขึ้นวันที่ 30 มิ.ย.ถึงวันที่ 2 ก.ค.2557

ดร.พิธาน พื้นทอง กล่าวว่า สพฐ.รับผิดชอบจัดการศึกษา เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต จึงจัดประชุมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม,ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับเตรียมการ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกลป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ปี2556ได้รับการคัดเลือก เป็น ร.ร.ต้นแบบนำร่อง 225 แห่งจาก 225 ของสพป.เขต1-6

ปี 2557 สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา มีกิจกรรมต้องดำเนินการ เพื่อเกิดความต่อเนื่องคือ ขยายเครือข่าย ร.ร.สุจริต เพื่อเข้ารับการพัฒนาโดยให้แต่ละ สพป.เขต1-6 คัดเลือก ร.ร.เข้าร่วมร้อยละ 10 ของจำนวน ร.ร.ทั้งหมดแต่ละเขตพื้นที่รวม ร.ร.เครือข่าย 3,216 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ร.ร.สุจริต และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ร.ร.สุจริต จาก ร.ร.ต้นแบบโดยต้องการคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตคือ ทักษะกระบวนการคิด,มีจิตสาธารณะ,มีวินัย,อยู่อย่างพอเพียงและซื่อสัตย์สุจริต.