หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพฐ.อบรมครูพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Author by 27/07/15No Comments »

1-2    สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชม.เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) รุ่นที่ 1ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร“TRAIN the TRAINER” เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 13 เขต ภาคเหนือตอนบนจากจ.เชียงใหม่,ลำปาง,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน 130 คนโดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.เป็นประธาน และนายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รอง ผอ.สพป.ชม. เขต 1 กล่าวรายงาน    เมื่อวันที่ 24 ..2558 เวลา 09.00 . โรงแรม   โลตัสปางสวนแก้ว .เชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ ทักษะการประยุกต์นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพเรียนรู้ให้นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนากระบวนการสอนของครู ให้เกิดประสิทธิภาพ

ดร.พีระ รัตนวิจิตร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกัน ระหว่าง DLIT, Google, Apps for Education, office 365 ทั้งนี้ต้องการให้ครูผู้สอนประจำเขตพื้นที่ ได้มีความรู้/เข้าใจทักษะ3 ประการคือ ด้าน Trainer, Coaching, Mentor,จะส่งผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพราะปัจจุบันกระแสเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว/ต่อเนื่อง ซึ่งอนาคตนักเรียนจะต้องเรียนรู้เท่าทัน สถานการณ์ของสังคม โดยเฉพาะภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ เข้าถึงข้อมูลทุกมิติหลากหลายรูปแบบ การอบรมรุ่นที่1ไปสิ้นสุดวันที่ 29 ก.ค.2558.