หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพป.ชม. เขต 2 จัดประชุมกรรมการสัมมนาครูภาษาไทย

Author by 29/04/14No Comments »

          เมื่อวันที่ 21 เม..2557 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไคร้ .สันทราย .เชียงใหม่นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา(สพป.) ชม. เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรักการอ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยากรเพื่อ กำหนดเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ในการสัมมนาครูผู้สอนภาษาไทย เป็นการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และ สื่อสาร ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด สพป.ชม. เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน วันที่ 7 ..2557 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์   .เมือง เชียงใหม่

ที่ประชุมได้วางแผนการดำเนินงาน ได้ข้อสรุปการอบรมให้แบ่งเป็นฐาน การเรียนรู้ประกอบด้วย  ฐานที่ 1 เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยเพลงและเกม วิทยากรประจำฐานได้แก่ นางเหรียญทอง คำยอง ร.ร.บ้านหนองไคร้,นางกาญจนา พร้อมประเสริฐ ร.ร.บ้านปางกว้าง, นางลาวัลย์ คอทอง ร.ร.บ้านผึ้ง,นางไลวัลย์ สิงห์แก้ว ร.ร.บ้านพระนอน

ฐานที่ 2 เทคนิคการสอนและการแจกลูกสะกดคำจากคำพื้นฐาน วิทยากรประฐานได้แก่ นางเพลินพิศ มันกระโทก ร.ร.บ้านเป้าวิทยาคาร,นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์ ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง,นางจิราณี นันติ    ร.ร. บ้านแม่ปั๋ง,นางอรทัย พิบูลย์ ร.ร.บ้านกองแหะ, ฐานที่ 3 เทคนิคการสอนด้วยบทอาขยาน และทำนองเสนาะ วิทยากรประจำฐาน ได้แก่ นายวิวัฒน์ ประสานสุข ร.ร.บ้านแม่โจ้,นางกันตวัณณ์ สุธรรมวิรัชร.ร.บ้านสันพระเนตร,นางสาวิตรี  พิมพันธ์ดี ร.ร.วัดทรายมูล,นส.ดารณี ประยูรวงษ์ ร.ร.บ้านหนองปลามัน.