หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพป.เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

Author by 9/07/14No Comments »

thainews180          ดร.รตนภูมิ โนสุ  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เมื่อเร็วๆนี้ ห้องประชุมของ สำนักงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีครู ..ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน

             การอบรมครั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ กำหนดให้ผู้ที่ทำการคัดกรองต้องได้รับการอบรม วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพราะผู้ที่จะดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จะต้องมีความรู้และทักษะ ในการใช้แบบคัดกรองคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษทางการศึกษา ได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศของ กระทรวงศึกษา ธิการว่าด้วย การกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ดร.รตนภูมิ โนสุ  กล่าวว่าหลังจากการ อบรมครั้งนี้ คาดหวังว่าเด็กพิการจะได้รับบริการทางการศึกษา ได้ตรงตามศักยภาพ ตามความต้องการและจำเป็นพิเศษอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สำหรับเนื้อหาที่ครูเข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรอาทิ สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และประเภทคนพิการทางการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ การใช้แบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

นอกจากนี้มีเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่า เป็นคนพิการโดยนางปัญญา กันจะนะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8,นางพิมลพร จันทร์สมดี ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร,นางมาลินี วรรณวงศ์ ร.ร.กาวิละอนุกูล,นางเรณู ทรงคำ จาก ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ,นส.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์,และเรื่อง วางแผนการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับคนพิการแต่ละประเภท และวัดผลประเมินผล การนิเทศโรงเรียน โดย นายมงคล พุทธัง,นางสมจินตนา ทาอุบล, นางปภาวรินทร์ เรืองประจวบกุล,นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 2,นส.วาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.