หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพป.เชียงใหม่เขต 1 ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

Author by 18/07/15No Comments »

2        เมื่อวันที่ 16 .. 2558 เวลา 08.30 . หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระกรณียกิจด้านการศึกษาของชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ .เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด และนายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 261 คน

วัตถุประสงค์การจัดประกวดวาดภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2558 และเป็นการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ กับผลสำเร็จของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางการวาดภาพ เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมการประกวดวาดภาพ แบ่ง 5 ประเภทได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน,ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 85 คน,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จำนวน 48 คน,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 43 คน ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 34 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 261 คน  ทั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 11 คน และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย จำนวน 30 คน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ กล่าวว่า จากหัวข้อการประกวดวาดภาพ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระกรณียกิจด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” ย่อมทราบดีว่า พระกรณียกิจของพระองค์นั้นเป็นที่ปลาบปลื้มใจของพสกนิกรทั่วประเทศไทย เพระพระองค์เสด็จฯเยี่ยมเยียนประชาชนทุกหัวระแหงจึงเป็นเจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชนทุกคน คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน จะได้แสดงความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่อย่างน้อยเวทีนี้ จะเป็นการพัฒนา/ทักษะกระบวนการวาดภาพอย่างมีระบบ และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป.