หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพป.4พัฒนางาน ปชส. มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

Author by 22/03/15No Comments »

ดร.ทวี อุปสุขิน (ประกอบ 1 คล.รายงานคนข่าว)      ปลายปีนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ กำลังพัฒนาภารกิจเพื่อรองรับอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังเช่นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (สพป.)เขต 4 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เขต 4 เปิดเผยว่า โครงการนี้มีนายสุทัศน์ ประสาธ์น์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เขต 4 ดูแลและนางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นเวลา 7 ปีแล้ว

ทั้งนี้ เพราะเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษา เช่น การจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน การตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประสาน งานส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา การกำกับ ดูแล ติดตาม การวิจัย รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานโดยรวมของ สพป.เขต 4 จึงคิดริเริ่มโครงการสร้างและขยายเครือข่ายด้านการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่สถานศึกษา ประชาชน ชุมชน และภาคส่วนของสังคม

สำหรับปีนี้ จะประชุมวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง และจัดเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ และขยายเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นใหม่ 110 คน ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารภี สพป.ชม.เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ต่อไป.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน