หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.ติดตามผลจัดการเรียนทวิศึกษา

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธานการประขุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการ จัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ในการนี้มี ดร.ฑัณฑธร อินทะวงศ์ ผ.อ.ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม และ ดร.ศุจีภรณ์       อาจนาเสียว ผอ.ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการเยนของนักศึกษาที่ได้รับทุน ให้ไปศึกษาต่อตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะสาธารณสุขศาสตร์, ของ มหา วิทยาลัยพะเยา เมื่อปี 2555

ต่อจากนั้นได้จัดทำเกณฑ์การคัดเลือก คุรุทายาทในโครงการ โรงเรียนพระราชดำริการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพื่อบรรจุที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในปีการศึกษา 2561 โดยเบื้องต้นต้องเป็น นร.ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม และ ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสายการศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวีระ อุสาหะ,นส.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,นส.สุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นส.อรสา ดีทุ่ง ครู คศ.1 ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกคุรุทายาทต่อไป.