หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Author by 17/03/16No Comments »

         SONY DSC       ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา และครูบุคลากรทางการศึกษา     โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานต้นแบบ ด้วยระบบ REPE Online พร้อมมีบรรยายพิเศษให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ จำนวน 34 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่โดยมีนายศักดิ์ชีวิน  วัฒโล รอง ผอ.สพม.เขต 34 กล่าวรายงาน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของ สพม.เขต 34 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 15 จุดเน้นที่สถานศึกษาและ สพม.เขต 34 ต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยมี สพม.เขต 34 เป็นที่ตั้งศูนย์

ผอ.สพม.เขต 34 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 15 จุดประกอบด้วย คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น,นักเรียนมีสมรรถนะมีความสามารถ และมีทักษะอย่างหลากหลาย, นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ยิ้มไหว้ทักทาย มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย รักการทำงาน รักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้,นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรุปแบบที่หลากหลาย

นักเรียนมีทักษะอาชีพ, ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสามารถนำในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ,ห้องเรียนคุณภาพ,   พัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน,จัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,ระบบประกันคุณภาพภายใน, เอกลักษณ์ของโรงเรียน:1โรงเรียน    1 เอกลักษณ์, สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา,   ระบบบริหารงบประมาณ,ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาครู บุคลากรทาการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ต่อไป.