หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.เขต 34 เปิดศูนย์ TEPE ขับเคลื่อนพัฒนาครู-บุคลากร

Author by 16/02/16No Comments »

SONY DSC      ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  ผช. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ โดยมีผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเหนือตอนบน 27 เขต และประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มวิชาการ  ผอ.กลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 65 คน

ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน  กล่าวว่า การขับเคลื่อนพัฒนาครู และบุคลากรนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.ที่ต้องการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online เพื่อยกระดับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล และรัฐบาลDigital ทั้งยังเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา ตรงตามความต้องการและประหยัดงบประมาณของรัฐเป็นอย่างมาก

ศูนย์พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับผิดชอบ 27 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 เขต,และเขตพื้นที่ประถมศึกษา 23 เขต พร้อมกันนี้ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาใน จ.เชียงใหม่ และ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในการกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลภาคเหนือตอนบนทุกเขต เข้าร่วมแสดงเจตจำนงการขับเคลื่อน และรับทราบนโยบายของกิจกรรม ที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต ให้บรรลุเป้าหมาย   และระยะที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดงานศูนย์ฯ ได้เยี่ยมชมพร้อมฟังคำบรรยาย ซักถามปัญหาในการดำเนินงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onlineที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา, เพื่อต้องการขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา, เพื่อการขอและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งการมีและเลื่อนวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายคืนคู่สู่ห้องเรียน เพื่อคืนเวลาให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่.