หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.เขต 35 เปิดศูนย์ อาเซียนศึกษาที่ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์

Author by 25/07/12No Comments »

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2555 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 จ.ลำพูนและลำปาง เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา(ASEAN Study Center) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งศูนย์ ในนามกลุ่มโรงเรียนจามเทวีได้แก่ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน,ร.ร.ป่าซาง,ร.ร.น้ำดิบวิทยาคม,ร.ร.วชิรป่าซาง,ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม และร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 มีนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์ และนายอำนวย อุตตระพยอม ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา นายอำนวย เผยว่า เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ก่อนการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ แก่ผู้เรียนในอันที่จะพลังขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ได้เข้าใจในการศึกษารูปแบบต่างๆ มีบูรณาการอาเซียนศึกษา และนำเสนอผลงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าของนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน

นอกจากนี้ทำให้มีเจตนคติ    เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร,สารสนเทศการสื่อสาร กับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยคาดหวังว่าศูนย์   อาเซียนศึกษาแห่งนี้ จะเป็นแหล่งสำคัญการเผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพ  สำหรับภายในศูนย์ศึกษาอาเซียน มีการจัดแสดงนิทรรศการของสมาชิกประชาคมอาเซียน จัดบริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ 20 เครื่อง มีการจัดเนื้อหาของกลุ่มสมาชิกสมาคมอาเซียน หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือน โดยมีกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ.