หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.เขต34 แจ้งผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่นที่ 4 รอบที่ 3 วันที่ 20 ก.ค.57

Author by 3/07/14No Comments »

thainews180            ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  รอง ผอ.รก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา(สพม.)เขต 34 แจ้งว่า ตามที่สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ1 อำเภอ1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 และได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ..2557 เวลา 09.00 . สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 และ จังหวัดที่ตนสังกัดตามเขตพื้นที่การศึกษา

         สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สังกัด สพม.เขต34 มีดังนี้ นายพิทักษ์ คำทราย อ.พร้าว,  นายกฤษณะ นามแฮด อ.สันกำแพง,นายธนพร ศรีติ๊บ,นายสิรภพ หล้านันตา,นส.กัลยกร  หล้านันตา อ.จอมทอง, นส.จิตราพร  แก้วธำรง,นส.ครองขวัญ เจียรวัฒนกนก อ.แม่แตง, นายนัทนวิน ศิริทัพ อ.พร้าว,นายอลงกรณ์ แสงจันทร์,นส.วิภาดา วงค์ชื่น,นายนราวิชญ์ สุขะวงศ์นันท์ และนส.ศริญญา คำอ้าย อ.สันป่าตอง,นส.มัชฌิมา  บุตรดาน้อย  อ.ฮอด,นส.อนุตรา ปัญจรัก,นายวงศธร ฟองมาลา และ นส.ชิดชนก แสนคำ อ.สารภี,นายกรรณสิทธิ สุทำทาน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

นักเรียนที่สังกัด สพม.เขต 36 ได้แก่ นส.ปุลวัชร  ปริปุณณากร อ.พะเยา จ.พะเยา,นส.อิสรีย์ สัสสินทร อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย,นส.สุริยพร บุบผาสวรรค์ อ.เทิง จ.เชียงราย, สังกัด สพม.เขต 35 ได้แก่ นายฤทธิเกียรติ หมื่นโพธิ์,นายศุภภัฏ วิศาลพัฒนะสิน,นายสุภวิชญ์ เตจะสาร อ.เมือง จ.ลำพูน,นายวีระชัย มูลรังสี, นส.ปรางค์อทิตา ไชยมาลา,นายศุภเศรษฐ์ สิทธิตัน อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน,นายจักรพงค์ ปินชัย,นส.สุชาวดี ศรีแก้ว อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

นายโชดก ชัยวงค์ อ.วังเหนือ,นส.ทิพยาภรณ์ เผดิมดี อ.เถิน จ.ลำปาง, นายพีรภัทร วิจิตรโสภา,น.ส.กวีวรรณ ไพโรจน์กุล,นส.สุปรียา สุวรรณศร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง,นส.ณิชากร เบี้ยมุกดา,นส.ปิยะนุช สิทธิยุโณ,นายเกริกรัตนประทีป อ.เมือง จ.พะเยา,นายสุรีย์ยุ พรหมเสน,นส.จรรยาวรรธน์ สุวรรณฤทธิ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา,นาย  เทพวุฒิ นุกาศ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน แจ้งต่อว่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน วันที่ 28 กรกฎาคม 2557,รายงานตัว วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557,ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน และมีสิทธิเลือกศึกษาในประเทศไทย และสถาบันการศึกษา เดือนสิงหาคม 2557,เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษา และวัฒนธรรมเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 และผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ เดือนธันวาคม 2557.