หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.34 จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

Author by 8/09/20No Comments »

                  ดร.ภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรม “เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติดี ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียน  ในโครงการคุณภาพประจำตำบล  จำนวน 38 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และครูที่รับผิดชอบโครงการคุณธรรม จริยธรรม และโครงการสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนละ 1 คน คณะศึกษานิเทศก์  15 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 135 คน ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

                  ในโอกาสนี้ ดร.เสน่ห์  กรแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด  ได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน ตามเป้าหมายและนโยบายของโครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานของกิจกรรม ตามโครงการ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  การพัฒนาโรงเรียนในปี 2564   นอกจากนี้เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ของโรงเรียนในโครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้ว  ยังเป็นการแสดงนิทรรศการผลการปฏิบัติที่ดี  ด้านคุณธรรม และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดด้วย 

            ดร.ภูธร  จันทะหงส์  ปุณยจำรัสธำรง  กล่าวว่า  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า  “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น ระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนมีคุณภาพประจำตำบล  ภายใต้แนวคิด “ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่ นักเรียน และชุมชน  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

             ภายหลังการประชุมครั้งนี้แล้ว คาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูคงได้มีความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมาย ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  อีกทั้งสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  และสังคม  สำหรับนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน  บ้าน   วัด  รัฐ  โรงเรียน  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป.