หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.34 เผยผลประกวดสถานศึกษาและนักเรียนด้านคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่ กศ.

Author by 17/06/14No Comments »

2            เมื่อวันที่ 13 มิ..2557 เวลา 09.00 -12.00 . ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 34 ร่วมกับ สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ธนาคาร ออมสิน จัดประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม -จริยธรรม ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา และนร.เข้ารับการคัดเลือก เป็นตัวแทน สพม.เขต 34 เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.รักษาการ ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธาน

         ทั้งนี้ได้คัดเลือก ร.ร.และนร.ดีเด่นคุณธรรม-จริยธรรม ดังนี้ ประเภทโรงเรียนดีเด่น ที่ส่งเข้าประกวดมี 3 โรงเรียน คือ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม, ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์, ร.ร.จอมทอง,ประเภท นร.ดีเด่น ส่งเข้าประกวดมี 5 คนได้แก่ นส.วริศรา ใจแก้ว นร.ม.6 ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม, นส.กรกวี ฟักเทศ นร.ม.6 ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม,นส.อภิชญา วัฒนวรรณกุล นร.ชั้น ม.5 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,นส.ณิชชานันท์ วุฒิ นร.ชั้น ม.6 ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ และนส.นิภา สุปินโน นร.ชั้น ม.6 ร.ร.จอมทอง

หลักเกณฑ์/วิธีการประกวด คณะกรรมการประเมิน ร.ร.คุณธรรม-จริยธรรมมี 2 ส่วนคือ ลักษณะพื้นฐานของ ร.ร.(60 คะแนน)พิจารณาจาก ด้านกายภาพ,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นคุณธรรม-จริยธรรม,การพัฒนาบุคลากร,การมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ ส่วนที่เป็นลักษณะดีเด่น(40 คะแนน) พิจารณาผลงานดีเด่นหรือกิจกรรมด้านคุณธรรม-จริยธรรม

ประเภทนักเรียนดีเด่น คณะกรรมการประเมิน 2 ส่วนคือ ลักษณะพื้นฐานของนักเรียน 40 คะแนน โดยพิจารณาจาก การศึกษาเล่าเรียน,มีทักษะในการจัดการชีวิต,สุขภาพอนามัย,ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญ ส่วนที่ 2 ลักษณะดีเด่น 60 คะแนน พิจารณาลักษณะดีเด่น ด้านพฤติกรรม, กิจกรรม,ผลงานดีเด่น ที่แสดงถึงความเป็นคนดี มีคุณธรรม-จริยธรรม

สำหรับคณะกรรมการตัดสิน มาจากหลากหลายอาชีพ คือ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานกรรมการ,นางเสาวณี สีมากุล ผู้แทนธนาคารออมสิน รองประธาน,นส.มัลลิกา ชุณหะนันท์ ผู้แทนธนาคาร ออมสิน,พระมหานพดล วชิรปญโญ ผู้แทนศาสนา, นายสิทธิพงศ์ ศรีหล้า,นายวีระ อุสาหะ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นส.รุจิรา โสภาศรี ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น เป็นกรรมการ, นส.ปรารถนา โนนสินชัย กรรมการ/เลขานุการ,นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ กรรมการ และ ผช.เลขานุการ, นส.ฐิติรัตน์ วังตาล ผช.เลขานุการ ผลการตัดสินคณะกรรมการปรากฏว่าประเภท ร.ร.ดีเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น เป็นตัวแทน สพม.เขต34 เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ได้แก่ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม ประเภท นร.คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นได้แก่ นส.ณิชชานันท์ วุฒิ นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่.