หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดสัมมนาการศึกษารับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนของภาคเหนือ

Author by 21/05/15No Comments »

thainews180   ตามที่คณะกรรมาธิการ ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนา  เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ด้านปฏิรูปการศึกษา และพัฒนามนุษย์ของทุกภาคส่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 . ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยพายัพ . เชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล จากผู้เข้าร่วมสัมมนาในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางไปสู่การปฏิรูปการศึกษา และพัฒนามนุษย์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีกำหนดการจัดสัมมนาคือ เวลา 08.00-09.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน เวลา 09.00-09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา

นางจุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์ กรรมาธิ การปฏิรูปการศึกษา กล่าวรายงาน และ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากนั้นเวลา 09.15-09.40 น. นำเสนอวีดิทัศน์ วาระการปฏิรูปที่สำคัญ และแนวทางการดำเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เวลา 09.40-10.00 น. มีบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์” โดย นายอมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา

เวลา 10.00-12.00 น. มีการประชุม 4 กลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆคือ ความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนามนุษย์ ที่คณะกรรมาธิการนำเสนอ,ประเด็นที่ 2 ปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา,ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้,ประเด็นที่ 4 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา,ประเด็นที่ 5 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่การมีส่วนร่วม:ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ส่วนภาคบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยต่อ และปิดการสัมมนาเวลา 16.00 น.