หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สมาคม ร.ร.เอกชนพร้อมรับงานอาเซียน

Author by 15/08/12No Comments »

นางพรรณี บุญประเสริฐ ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน    อาเซียน แจ้งว่า ตามที่สมาคมกำหนดจัดงาน “ASEAN Education Challenge 2012″ วันที่ 25-27 ส.ค.2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคม ร.ร.เอกชน จ.เชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ และขอเพิ่มเติมคณะกรรมการบางฝ่ายดังนี้ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มี นส.ปราณี ตั้งใจดี ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการอีก 5 คน

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ มีนางไพรวัลย์ แสงแก้ว เป็นประธานน.ส.กัญวัญญ์  ทิพย์ธนาวรรณ รองประธาน และกรรมการอีก 9 คน, คณะกรรมการฝ่ายที่พัก นางสุดสายใจ สุริวงษ์ ประธานกรรมการ ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน รองประธาน และกรรมการอีก 3 คน, คณะกรรมการฝ่ายจัดพาหนะ นางอรนารถ ฟูญาติ ประธานกรรมการ นางมนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ รองประธาน และ กรรมการอีก 8 คน,

คณะกรรมการฝ่ายติดตาม-ประเมินผล นายศรัญย์ ปัญญา ประธานกรรมการ, ดร.ศรีไพร ตาอินทร์ รองประธาน กรรมการอีก 4 คน, คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นางพรรณี บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ,นส.รุจิรา โสภาศรี รองประธาน และกรรมการอีก 7 คน,คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ นายมานิตย์ ขันธสีมา ประธานกรรมการ นายจรัญ ไชยศักดิ์ รองประธานกรรมการ กรรมการอีก 7 คน,

คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา ประธานกรรมการ ดร.ศรีไพร ตาอินทร์ รองประธาน และคณะกรรมการอีก 6 คน โดยให้คณะ กรรมการแต่ละฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนอาเซียน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อแสดงศักยภาพให้นานาชาติได้ชื่นชม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.