หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สมเด็จพระเทพฯเสด็จ พระราชทานปริญญาบัณฑิต

Author by 26/01/16No Comments »

thainews180       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 ม.ค.2559 โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 08.50 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

เวลา 09.00 น. เสด็จถึงหอประชุมฯ วงดนตรีไทย ร.ร.สาธิต มช.บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่นี้ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่,อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 แม่ทัพภาคที่3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียง อธิการบดี และผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ผู้แทนคณาจารย์ ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัย และเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในเรือนรับรอง

อธิการบดีพร้อมคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายครุยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม เสด็จฯเข้าภายในหอประชุม บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนฺวราชบพิตร ทรงกราบ และประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักศึกษาเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร

นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ มช.มีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากนั้นอธิการบดี มช.กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะเศรษฐกิจกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,020 ราย

จากนั้นเสด็จไปยังห้องพักรับรองเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถ 15 นาที และเสด็จฯจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุม  และ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,คณบดีคณะสังคมศาสตร์,คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์, คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร,คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน,คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์,และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน1,684 รายจากนั้นบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทจบแล้ว บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ช่วงบ่ายเริ่มเวลา12.30 น.มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 3,528 รายจนถึงเวลา 14.30 น.เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ.