หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สองนักศึกษาคนเก่งแม่โจ้ รับเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

Author by 19/08/14No Comments »

4            ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2557 ได้มีการแบ่งพิจารณาเป็น 11 สาขากิจกรรม สำหรับปี 2557 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการพิจารณาเข้ารับโล่รางวัลจำนวน 2 คน

             สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แก่ นายปิยะพงษ์ ยงเพชร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน” ซึ่งนายปิยะพงษ์ฯ เป็นศิษย์แม่โจ้รุ่น 74 เพิ่งจบการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2556 และกำลังเข้ารับการศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป็นนักกิจกรรมตัวยงมีผลงานต่างๆ มากมายทั้งระดับภาค,ระดับชาติ,และระดับนานาชาติอาทิ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศรางวัล “ช่ออินทนิล” ประจำปี 2556,รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556,ได้รับโล่รางวัลยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรมปี 2554 นอกจากนั้นยังเป็น Good News Corps Volunteer ทวีปแอฟริกา ประเทศGHANA เป็นเวลา 10 เดือน และได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากทั่วโลก

นายสุรชัย  ศรีนรจันทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นศิษย์แม่โจ้รุ่น74 เพิ่งสำเร็จการศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิตอลปีการศึกษา2556 เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมระหว่างเรียนมามากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผลงานที่ได้รับรางวัลที่หลากหลายอาทิ รางวัล MJU AWARD ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในงานวันเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2555

เป็นนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน,เป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา,รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง เข้ารับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554, รางวัลยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม” ประจำปี 2555 ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคน เป็นผู้ที่สร้างผลงาน และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาตลอด และเป็นความภาคภูมิใจที่ศิษย์แม่โจ้เป็นผู้ที่คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมรับใช้สังคมอยู่ตลอดเวลา….