หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สอศ.ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ศูนย์จัดการศึกษาคนพิการเน้นสร้างอาชีพ

Author by 10/08/15No Comments »

 6      นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะคนพิการสู่อาเซียน ประจำปี 2558 โดยมีนายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดงาน นายพิศิษฐ์ฯเผยว่า เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน และความสามารถที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ และให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเทคนิค ในจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ และให้ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และสนับสนุน จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการได้ สนทนาแลกเปลี่ยนนโยบาย วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้พิการจำเป็นต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมทุกๆด้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ โดยหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์การดำเนินจัดการศึกษา เพื่อคนพิการ 17 จังหวัดภาคเหนือ Disability Support Service Center(DSS)เพื่อยกระดับฝีมือวิชาชีพให้ผู้พิการ ได้มีทักษะวิชาชีพสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพ ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

โอกาสนี้นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านอาชีพ ให้กับนักศึกษา และประชาชน ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ก็เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่ง ที่รับผิดชอบด้านเพิ่มรายได้ และฝึกอาชีพให้กับทุกคนถ้าหากมีความสนใจ ก็สามารถมาเรียนได้ และดูเหมือนว่าวิทยาลัยแห่งนี้เปิดมานานหลายสิบปี เหมือนถูกลืมแต่แท้จริงแล้ว เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนให้ทุกคน แม้กระทั่งคนพิการคือบุคคลในสังคมหนึ่ง ความพิการเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สามารถมาเรียนเสริมอาชีพที่ตนเองชอบและถนัดได้

9    ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางรายการ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และต้องการที่จะเรียนอาชีพอะไร ถือเป็นการเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการเสริมรายได้ และไม่เป็นภาระของสังคม ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับการจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ให้เป็นศูนย์จัดการศึกษาเพื่อคนพิการระดับภาคเหนือ ผู้มาเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านการเรียน ยกเว้นเพียงมาลงทะเบียนครั้งแรก 10 บาทเท่านั้น

สำหรับการมาฝึกทักษะด้านวิชาชีพนั้น วิทยาลัยฯจะเน้นเรื่องสมรรถนะมากกว่า และออกไปทำงานได้ทันที ทั้งนี้คนพิการจะดำเนินการสอนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะคล้ายการศึกษาแบบทวิภาคี ที่ครูต้องดูแลเอาใจใส่ ดูได้จากการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนที่พิการด้านร่างกาย แต่สามารถวาดรูปด้วยปาก รูปภาพที่ออกมาสวยงาม เป็นทักษะและความรู้ความสามารถที่นักเรียนคนนี้รักและชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงจะประสบผลสำเร็จ หรืออย่างนักเรียน ร.ร.โสตศึกษาอนุสานสุนทร นำอาชีพการนวดแผนโบราณ เมื่อจบหลักสูตรสามารถหารายเสริมระหว่างเรียนได้ จึงสอดคล้องกับ สอศ.ที่เน้นนักเรียน นักศึกษา คนพิการมีอาชีพสามารถออกประกอบอาชีพได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และผู้ปกครอง.