หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สารพัดช่าง ชม.ศูนย์วัดดอนจั่นมอบประกาศฯนศ.

Author by 16/03/16No Comments »

รูป3             วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่เรียน สำเร็จการศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น อ.เมืองเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้วัดดอนจั่น นายวิศิษฏ์ วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตร     ระดับ ปวช.3 จำนวน 21 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์  บุญยืน หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจน เด็กกำพร้า และด้อยโอกาส ให้มีความรู้ และศักยภาพที่สามารถออกไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เติบโตและเป็นบุคลากรที่ความรู้ คู่คุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของพระประชานารถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น โดยมีนักเรียนที่จบประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาพณิชยการ บัญชี 11 คน,ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน

โดยประธานพิธีให้โอวาทสรุปว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่เรียนจบการศึกษาระดับ ปวช. บางคนมีความสามารถในการทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม ที่สำคัญนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ ได้ประกอบคุณงามความดี จนได้รับการยกย่องให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ จึงเป็นการสนองต่อพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับการศึกษาพร้อมที่จะออกประกอบอาชีพได้.