หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สำนักศึกษา อบจ.เชียงใหม่-ครูภูมิปัญญา อบรมอนุรักษ์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน

Author by 24/07/20No Comments »

                      ตามที่สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน  ประจำปี 2563   เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563  ณ  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้ และปั้นลายรักสมุกบ้านถวาย(วัดถวาย)โดยมี  นส.วรรณศรี  ปัญญาประชุม  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์  สืบสาน  ส่งเสริม พัฒนา และสร้างสรรค์  องค์ความรู้ศิลปะด้านต่างๆ  ให้คงอยู่และมีความสวยงามตามยุคสมัย  โดยครูภูมิปัญญาหรือศิลปินพื้นบ้าน  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในเวทีการเสวนา  การประชุมอบรม การถ่ายทอดผลงาน ผ่านการจัดอบรมกิจกรรมแก่เด็ก  เยาวชน แประชาชน

                    รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ และสอดรับกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการสร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ ให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้

                   ในเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ความเป็นคนเชียงใหม่  และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา  พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่น นำสู่อัตลักษณ์ของอาเซียน  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการยืนยัน และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก  สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560ด้วย.