หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สำนักหอสมุด มช.นำเสนอ ผลงานด้วยโปสเตอร์ประชุม วิชาการกวาดรางวัลดีเด่น

Author by 10/03/16No Comments »

5            นส.วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า สำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่องานว่า The PULINE National Conference หรือ PULINET 2016 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง Growing Green Library for ALL หรือ Growing GLA จัดโดยสำนักทรัพยากรเรียนรู้   คุณหญิงหลง อรรถระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค(PULINET) เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา      

การนำเสนอผลงานด้วยปาสเตอร์นั้น สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลาดมาหลายรางวัลดังนี้ การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเรื่อง “การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์ สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม” โดยนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุด

รางวัลการนำเสนอผลงาน ด้วยโปสเตอร์ระดับดีเด่น กลุ่มบริการสานสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)เรื่อง “การพัฒนาบริการสานสนเทศ สนับสนุนการสอนของอาจารย์ ประจำกระบวนวิชาการ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” โดย นางอรพรรณ  การคนซื่อ บรรณารักษ์งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์,รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี กลุ่มการบริหารองค์กร จัด การความรู้เรื่อง “การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงานองห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยนางชมพูนุช สราวุเดชา หน.ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน.ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ สำนักหอสมุดได้นำผลงานวิชาการ ไปนำเสนอทุกปี สำหรับปีนี้ได้ส่งผลงานวิชาการไปนำเสนอ จำนวน 7 ผลงานได้แก่ พัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์ สู่การบูรณาการด้านวัตกรรมโดยนายปราชญ์ สงวนศักดิ์,การพัฒนาระบบเทียบเคียง สมรรถนะมหาวิทยาลัย ด้วยผลงานวิชาการ   เพื่อความเป็นเลิศของ มหาวิทยาลัยวิจัยโดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์,การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช.โดยนางชมพูนุช          สราวุเดชา

พัฒนางานสอนเรียนรู้สารสนเทศ ทางสัตวแพทยศาสตร์แบบไม่บรรยาย โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ,เรื่อง WQorldcat & WorldShare Interlibrary Loanประสบการณ์ให้บริการสืบค้นและเอกสารจากเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลก กรณีศึกษาสำนักหอสมุด มช.โดยนส.สุรินทรา หล้าสกุล,พัฒนาบริการสารสนเทศ สนับสนุนการสอนของอาจารย์ ประจำกระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยนางอรพรรณ การซื่อ,การพัฒนาระบบนำส่งภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุด คณะ เทคนิคการแพทย์ มช.โดยนางทิพยวรรณ สุขรวย ซึ่งการนำเสนอผลงานวิชาการ   ในการประชุมวิชาการตั้งแต่เริ่มจัด สำนักหอสมุด มช.ได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ปี 2553 และทุกปีจนถึงปัจจุบัน.