หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สื่อสารมวลชนทำบุญครบรอบวันสถาปนาปี

3เมื่อวันที่ 24 .. 2559 เวลา 09.00 . ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 11 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ เริ่มด้วยพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระเถระฯ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีมอบทุนการศึกษาของ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์  ให้กับนักศึกษาของคณะ,มอบรางวัลพิราบขาวแก่คณาจารย์ และบุคลากรดีเด่นได้แก่ นส.สุนันทา แย้มทัพ อาจารย์ประจำแขนงวิชาหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์,รางวัลนักวิจัยดีเด่นคือ รศ.ดร.นรินทร์  นำเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,บุคลากรดีเด่นด้านบริหารได้แก่ นางปิยะวัน จันทราภานนท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รางวัลบุคลาดีเด่นด้านบริการได้แก่ นายมัฆวัด พงศ์มัฆวาน พนักงานปฏิบัติงาน และ นส.ศตนันท์ ทะนงการกิจ นักการเงินและบัญชี ,ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน มีจำนวน 2 คนได้แก่ นส.กรองทอง  เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ และสื่อสารองค์กร สำนักงานบริการ สภากาชาดไทย และ นายสมภพ จันทร์ฟัก  บรรณาธิการข่าวกีฬา และผู้ประกาศข่าวกีฬา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

ประเภทสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้แก่ นายถนอม ดีสร้อย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ-คอนเรียลเอสเตทจำกัด บริษัทเอกธุรกิจ สินทรัพย์ จำกัด(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) และประเภทผลงานดีเด่นได้แก่ รศ.ดร. สุวิชิต ชัยดรุณ Senior Lecturerด้าน Marketing Communications  The University of Westminsterประเทศอังกฤษ

รศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าว่า  ภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2548 ปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต แบ่งเป็น 5 แขนงวิชาได้แก่ แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง,การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร,สื่อสารการแสดง และแขนงวิชาสื่อใหม่

นอกเหนือจาก 5 แขนงวิชาแล้วในอนาคต คณะการสื่อสารมวลชนมีโครงการ ที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วมอีกหลายสาขาคือ สาขาสื่อสารสุขภาพ,การตลาด, การเมือง และสาขาสื่อสารเศรษฐศาสตร์.

นายวิรุต/นายจิรพัฒน์นศ.ฝึกประสบการณ์

คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชม./รายงาน………