หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

องคมนตรีชื่นชม อบจ.เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษาถือเป็นต้นแบบประเทศ

Author by 24/06/16No Comments »

   เกษม วัฒนชัย             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา องคมนตรีชื่นชม เป็นต้นแบบ ของประเทศพร้อมฝากให้ทุกส่วนเชื่อมโยงเป็นเอกภาพ

เมื่อ วันที่ 24 มิ.ย.59   ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาหน่วยงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระดับปฐมวัย พร้อมบรรยายพิเศษ”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่” ตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (2559-2562) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพภายใต้ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ได้ดำเนินการมา 6 เดือนแล้ว โดยมีการเสนอรูปแบบและแผนยุทธศาสตร์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายบุญเลิศ กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อบจ.และภาคีเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่มีขอบข่ายเป้าหมาย 5 เป้าหมายที่มีคณะทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ ที่มีบุคคล องค์กรต่างๆภายใต้การมีส่วนร่วมทุกฝ่ายมาร่วมกันทำและเริ่ม Kickoff มาครึ่งปีแล้ว โดยเวทีครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การเดินหน้ามีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีผู้บริหารการศึกษาที่ร่วมลงบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 679 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 210 แห่ง เป้าหมายสำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงทุกกลุ่มที่จะได้พัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับประถมและมัธยมต่อไป

โอกาสนี้องคมนตรี กล่าวชื่นชม เชียงใหม่ ที่เป็นจังหวัดแรกๆที่จะเป็นต้นแบบในการให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นรากเหง้าของสังคม ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆที่มีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับต่างๆและองค์กรเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก การปฏิรูปการศึกษาที่ดำเนินการคืออนาคตที่ต้องมองไปในอีก 50 ปีข้างหน้า ความสำเร็จคือคุณภาพของลูกหลาย ซึ่งจะเป็นรูปธรรมได้จริงนั้นขอให้ทุกองค์กรได้บูรณาการเชื่อมโยงการทำงานไปในทิศทางเดียวกันให้เป็นเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมยุคดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ อย่าให้ทำลายรากเหง้าและความเข้มแข็งที่มีอยู่ทั้ง วิถีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ธรรมชาติและความพร้อมของเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆของภูมิภาค เป็นต้น เชื่อว่าน่าจะเป็นจังหวัดแรกที่ทำเรื่องนี้จริงจังและน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในระดับประเทศ เพราะการพัฒนาชาติที่ได้ผลดีที่สุดคือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 2559-2562 นั้น คณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ที่ตั้งขึ้นตามประกาศจังหวัด 28 พ.ค.58 กำหนดไว้ตามที่ได้รวบ รวมระดมแนวคิดก่อนหน้าคือ มีปณิธานว่า พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลงแสวงสัมมาชีพ โดยมีหลักการปฏิรูปคือ การศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย พื้นที่กลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด คนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบและการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด เพื่อสร้างความภูมิใจแก่พลเมืองเชียงใหม่ มีการพัฒนาทั้งผู้สอน ผู้เรียน สร้างเครือข่ายร่วมมือการทำงาน ส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ โดย 4 ปีตามยุทธศาสตร์นั้นมีแนวขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม 9 ยุทธศาสตร์ โดยจะประเมิน 2 รอบคือช่วงครึ่งแผนใน 2 ปีและสิ้นสุดแผนปีที่ 4 (สิ้นสุดปี 2562).