หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

องคมนตรีมอบประกาศนียบัตร นศ.พาณิชยการลานนาจบหลักสูตร 443 คน

Author by 22/02/16No Comments »

5              เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ วิทยาลัยฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ที่เรียนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีนางบงกช ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา กล่าวรายงาน

โอกาสนี้มี   ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ,  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เรียนสำเร็จการศึกษาครั้งนี้จำนวนมาก

พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ขบวนดุริยางค์และริ้วขบวนนำนักศึกษา เข้าหอประชุมอย่างสวยงาม ท่ามกลางความชื่นชม ยินดีของผู้ปกครอง ญาติมิตร เพื่อนๆ ที่มาให้กำลังใจ ตลอดเส้นทางที่ขบวนของนักศึกษาเดินผ่าน  ซึ่งปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 222 คน แยกเป็นงานการบัญชี  66 คน,งานการขาย 22 คน,งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 คน,งานภาษาต่างประเทศ 65 คน,งานการท่องเที่ยว44 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จำนวน 221 คน,การบัญชี 70 คน,การตลาด 9 คน,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 คน,ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 35 คน,การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 33 คน และการบัญชี 49 คน รวมนักศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรทั้งหมด 443 คน

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ที่เรียนสำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง เพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ที่ต้องการตลาดแรงงานประเภทพาณิชยกรรมสาขาวิชาต่างๆ ในการสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทต่อเนื่องในระดับสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ในปีการศึกษา 2559

ในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน มีจิตอาสา สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาในวิทยาลัย และกระตุ้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเองในทางที่เหมาะสม

ช่วงสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาพอสรุปว่า ขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับจากครูอาจารย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง และฝึกฝนเรียนรู้ทักษะต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆ เพื่อตนเองจะได้พัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี และภาษา ให้สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วม การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2558 เป็นต้นมา

หากเราไม่พัฒนาตนเองแล้วประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่มีศักยภาพสูงกว่าก็จะมีโอกาสได้ทำงานดี เราต้องเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพราะการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน นั่นหมายถึงความมีเสรีภาพในด้านการศึกษา อาชีพ และการทำงานย่อมมีสูงเช่นเดียวกัน ขอให้นักศึกษาทุกคนต้องมีความกระตือรือร้น ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความมั่นใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 11.30 น.

นส.มัลลิกา / รัชดา / สายชล

นิเทศศาสตร์ มร.ชม./ รายงาน