หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

องคมนตรีเผยพระเทพฯขอให้ร่วมกันปลูกต้นไม้และช่วยประชาชนยากจน

Author by 25/05/15No Comments »

      3     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 . ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เชิงดอยสุเทพ กรมอุทยานแห่งชาติ .สุเทพ .เมือง เชียงใหม่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ จัดกิจกรรม” “เปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร โดยมี .เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และ คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ ประธานอนุกรรมการประสานงาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  

จากนั้นผู้แทนจาก 7 องค์กร ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของการจัดค่ายเยาวชนครั้งนี้โดยสรุปว่า เพื่อเน้นจุดหลักให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อการศึกษาในเรื่องทรัพยากรป่าไม้ สภาพสิ่งแวดล้อม คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่เน้นให้การเรียนรู้ต้องเริ่มจากเยาวชน โดยทรงมีพระราชดำรัสว่า “ความรักทรัพยากรคือ การรักชาติ รักแผ่นดิน พร้อมกับการให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย

การจัดเข้าค่ายครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิ และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ มีนโยบายให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และพืชพรรณไม้ของเยาวชน มีเอกลักษณ์เป็น ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ประชาชน และเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้

ดังนั้นมูลนิธิฯจึงได้ผนึกกำลังกับอีก 7 องค์ ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,กรมพัฒนาที่ดิน,สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “เยาวชน….รักษ์พงไพร”ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติ เติบโตขึ้นด้วยความสำนึก รู้คุณของแผ่นดิน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติโดยมีนักเรียน 120 คนที่สังกัด สพป. เชียงใหม่เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม  โอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนจาก 7  องค์กร ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ การจัดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรโดยสรุปว่า  เพื่อเน้นจุดหลักในการให้เยาวชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ รู้คุณค่าของทรัพยากรแผ่นดิน จึงควรให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนเพื่อครอบคลุมทุกด้าน ในการดำรงชีวิต และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการด้วย และเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จำนวน 6 โรงเรียนที่สนับสนุนให้นักเรียน เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อขยายสิ่งที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนในโรงเรียน ต่อยอดร่วมกันหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติต่อไป และจากนั้นนักเรียนทั้งหมด ได้ร่วมกันร้องเพลง “ค่ายเยาวชน” ให้ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายได้ฟัง จนถึงเวลาอันสมควร ประธานในพิธีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืช,ป่าไม้,ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์,เรื่องดิน,และสัตว์ป่า  ได้ปลูกต้นเสลาไว้เป็นอนุสรณ์  และมอบต้นเสลาให้ 7 องค์กรที่มีส่วนร่วมจัดค่ายเยาวชน นำไปปลูกยังสถานที่      ทำงานด้วย

จากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับ 7 องค์กรที่ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพราะอย่างน้อยเมื่อได้ทำกับเยาวชน ก็เท่ากับว่าได้รับการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติิ   จริง เป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อไม่นานมานี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ่อเกลือ จ.น่าน ได้มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า อีก 2 ปีจะเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ขออย่าได้สร้างอนุสาวรีย์ใดๆให้ ขอเพียงให้ทุกคนร่วมมือกันปลูกต้นไม้ และช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ยากจน ดังนั้นพสกนิกรชาวไทยทุกคน ควรนำเอาพระราชดำรัสมาแปลงเป็นกิจกรรมในรูปโครงการต่างๆ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวอีกว่า การที่ได้จัดกิจกรรมกับเยาวชน ถือว่าเป็นการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการคอร์รัปชั่น มักจะมีกล่าวไว้เสมอว่า ถ้ารู้น้อยจะโกงไม่มาก ถ้ารู้มากจะโกง ทุกคนต้องสร้างบ้านให้มีปัญหาน้อยที่สุดโดยเฉพาะการคอร์รัปชั่น เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ได้จัดทำโพลเรื่องนักเรียน มีการลอกการบ้านถึง 92 %,นักเรียนโกงในห้องสอบถึง 82%,การลอกวิทยานิพนธ์ เป็นต้น สิ่งนี้เราจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป

นอกจากนี้เราต้องสอนให้เยาวชนปฏิบัติตน เป็นคนดี คนเก่ง ปฏิบัติชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ดี โดยยึดถือศีล 5 และห่างไกลอบายมุข 3 ได้แก่ บุหรี่,สุรา,เล่นหวย เช่นเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า “เราต้องช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” ดั่งเช่นที่ทุกฝ่ายร่วมกันนำเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชน…รักษ์พงไพร” ก็เป็นสิ่งที่ดี

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ ประธานอนุกรรมการประสานงานของมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า การจัดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 4 อำเภอคือ อ.เมือง,อ.สันกำแพง,อ.ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 1ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่,ร.ร.พุทธิโศภน,ร.ร.คำเที่ยงอนุสรณ์,ร.ร.บ้านโป่งน้อย,ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ,    ร.ร. ชุมชนบวกครกน้อย,ร.ร.วัดดอนจั่น,ร.ร.วัดร้องอ้อ, ร.ร.อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง แห่งละ 12 คน รวม120 คน รวมเป็นเวลา 2 วันคือ  วันที่ 22-23 พ.ค. 2558 โดยได้จัดค่ายเพื่อศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้,การปลูกต้นไม้,ทัศนศึกษาบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

สำหรับรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8-9 มิ.ย. 2558 มีร.ร.สังวาลย์วิทยา,ร.ร.บ้านป่าเสร้า,ร.ร. บ้านป่าเหมือด,ร.ร.วัดร้องวัวแดง,ร.ร.บ้านบ่อสร้าง   นรากร ประสาท,ร.ร.วัดขะจาว,ร.ร.แม่โป่งประชาสามัคคี, ร.ร.บ้านตลาดขี้เหล็ก,ร.ร.บ้านหนองโค้งและร.ร.วัดเปาสามขา จำนวน 120 คนแห่งละ 12 คน, รุ่นที่ 3 วันที่ 11-12 มิ.ย.2558 จำนวน 120 คนแห่งละ12 คนได้แก่ ร.ร.ท่าหลุกสันทราย,ร.ร.แม่คือวิทยา,ร.ร.วัดสันกลางเหนือ,ร.ร.วัดบวกค้าง,ร.ร.บ้านแม่ตะไคร้, ร.ร.ท่าศาลา,ร.ร.ชลประทานผาแตก,ร.ร.บ้านลวงเหนือ, ร.ร. บ้านแม่ปูคา,ร.ร.บ้านแช่ช้าง และ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 มิ.ย.2558 จำนวน 120 คน แห่งละ 12 คน ได้แก่ร.ร.วัดเจ็ดยอด,ร.ร.บ้านแม่ดอกแดง,ร.ร.วัดสันมะฮกฟ้า, ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2,ร.ร.วัดห้วยแก้ว,ร.ร.บ้านดอนปิน,ร.ร.บ้านป่าไม้แดง,ร.ร.บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา,ร.ร.บ้านสันกำแพง และร.ร.ทาเหนือวิทยา รวม 4 รุ่น จำนวน 240 คน.