หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อธิการบดี มช.แต่งตั้งผู้อำนวยการสาธิต

Author by 3/02/16No Comments »

thainews180                ศ.คลินิก  นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3510/2558 ลงวันที่31 ต.ค.2558 ได้แต่งตั้ง รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2558 เป็นต้นมานั้น บัดนี้คณะศึกษาศาสตร์มีความประสงค์ จะขอแต่งตั้ง ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ พนักงานมหาวิทาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การบริหารงานของ คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551 ประกอบกับข้อ18.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ปี 2554 จึงแต่งตั้งดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.