หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อธิการบดี มทร.ล้านนาย้ำนักศึกษาเรียนจบมีคุณวุฒิสร้างมาตรฐานอาชีพสู่ผู้ประกอบการ

Author by 9/10/16No Comments »

  11        ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดงาน เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับตอบสนองความต้องการ ของผู้ประกอบการ

เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้    นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และบุคลากรในอาชีพ เข้าสู่ระบบการทดสอบและประเมินมาตรฐาน โดยสถาบันคุณวุฒิ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาคเอกชน,สมาคมต่างๆ ได้แก่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ล้านนา (มทร.) มหาวิทยาลัยพายัพ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมี สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ,สถาบันไทย-เยอรมัน,สมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสท์ไทย,บริษัทเฮลท์ล้านนา สปาจำกัด,สถาบันผ้าทอหริภุญชัย,โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์,ศูนย์ประชุดและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่, นักเรียน นักศึกษา

พร้อมกับมีบุคลากรในอาชีพ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ แมคคาทรอนิกส์,บริการยานยนต์,อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์   โลจิสติกส์, ให้บริการสปา,การท่องเที่ยวโรงแรม, ศูนย์รักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในอาชีพอื่นๆ ที่สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธสงค์ ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ได้บรรยายพอสรุปได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคการศึกษา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเข้ารับประเมินผลของนักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และบุคลากรวิชาชีพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ประชา สัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอาชีพ ได้หันมาสนใจถึงคุณวุฒิวิชาชีพ เข้ารับการประเมิน และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ     ต่อไป

เป็นความเชื่อมโยงในส่วนของภาคการศึกษา ในการสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เพิ่มทักษะวิชาชีพในการเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้มีทักษะในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยความร่วมมือ และกลไกสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าสู่การทำงาน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพ ที่มีมาตรฐานอาชีพรองรับ  และผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้และเข้าใจสามารถนำไปคัดเลือกพนักงานใหม่ และใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเดิมในหน่วยงานได้.