หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อนุบาลดรุณนิมิตมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร

Author by 2/03/16No Comments »

7          เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมภายใน ร.ร. อนุบาลดรุณนิมิต อ.เมือง ชม. นายสมบูรณ์  กันทะปา ผู้ก่อตั้ง ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิตและดรุณนิมิตวิทยา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบุตรให้กับ นร.ที่จบหลักสูตรระดับอนุบาล 3  ทั้งนี้มี พลตรีโกศล ปทุมชาติ ผบ.มทบ. 33 เชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานด้วย เพื่อแสดงความยินดีกับบุตรหลาน ที่เรียนจบหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ต่อไป

วัตถุประสงค์จัดงาน นางพรรณีฯ ผอ.เผยว่า เพื่อสร้างเสริมให้ นร.มีความกล้าแสดงออกต่อผู้ปกครอง ชุมชน  เพื่อพัฒนา การทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมผู้ปกครองครู ในการทำกิจกรรมของ ร.ร. ที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรคือ ผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน นักเรียน และเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ นร.ต่อผู้ปกครอง อย่างน้อยเป็นการ ปชส. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วย

สำหรับรูปแบบของกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3,การแสดงความยินดีและมอบขวัญกำลังใจแก่บุคคลกรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี,กิจกรรมอำลาสถาบัน การส่งคืนแก้วตาดวงใจสู่อ้อมอกพ่อแม่,การแสดงบนเวที,นำเสนอผลงาน,กิจกรรมมัจฉาดวงตะวันโดยชมรมผู้ปกครอง จำหน่ายอาหารจากนั้นประธานให้โอวาทพอสรุปว่า โรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียน ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ค้นหาแบบและทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นความสำเร็จที่ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกคนภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ตามบุตรหลานที่จบระดับปฐมวัยนั้น เป็นเพียงก้าวแรกเมื่อเทียบกับระยะทางทั้งหมดในชีวิตของนักเรียนทุกคน ดังนั้น ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิต ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มี่สิ้นสุด มีแรงบันดาลใจที่จะทำแต่สิ่งดีๆ ให้เกิดมากขึ้น ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทุกประกาศ และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 10 ปีด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้รักษาความดีนี้สืบไป.