หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อนุบาลเชียงใหม่-วัดเวฬุวันบรรพชาลูกแก้วถวายแด่ “ในหลวง”

Author by 23/03/16No Comments »

1      เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2559 เวลา 13.00 น. ณ พระวิหารหลวงวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมกับวัดเวฬุวันจัดขึ้น จำนวน 36 รูป โดยมีนายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามศีล 5 การแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา ตลอดจนการสืบทอดศาสนทายาท ในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป

สำหรับการอบรมก่อนการบรรพชาสามเณร เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2559 เวลา 09.30 น. ช่วงเช้าผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท เวลา 10.00 น. พระวิทยากรชี้แจงถึง การบวช  การสอนกราบและสวดบทขานนาค,ช่วงบ่าย ได้ฝึกการกราบ ท่องสวดบทขานนาค และซ้อมพิธีเรียกขวัญและบรรพชานาค,วันที่ 19 มี.ค.2559 ช่วงเช้า เวลา 10.00 น.ประกอบพิธีปลงผม/แต่งกายชุดขาว, ช่วงบ่ายซ้อมฝึกกราบ ท่องสวดบทขานนาค ซ้อมเข้าพิธีเรียกขวัญและบรรพชานาค

วันที่ 20 มี.ค. 2559 ช่วงเช้า เวลา 05.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว,เวลา 05.30 น. ทำวัตรเช้า/แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า เตรียมเดินทางไปวัดแสนหลวง, เวลา 07.00 น.แต่งตัวลูกแก้ว เวลา 08.30 น. ตั้งขบวนแห่ลูกแก้ว เวลา 09.00น. เริ่มขบวนแห่ลูกแก้วไปยังวัดเวฬุวัน เวลา 10.00 น. พิธีเรียกขวัญลูกแก้ว,เวลา 12.00 น. นาคเปลี่ยนชุดขาว

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึง เวลา 14.00 น. พิธีบรรพชาลูกแก้ว เวลา 16.00 น. สามเณรใหม่รับบาตรญาติ,เวลา 17.00 น.สรงน้ำ,เวลา 18.30 น.ทำวัตรเย็น เวลา 20.00 น.รับฟังเทศน์จากพระเถรานุเถระ ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค.2559 ปฏิบัติภารกิจตามตารางที่กำหนด สำหรับการบรรพชาครั้งนี้สามเณร จะเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่กำหนดไว้คือ การบรรยายจากพระวิทยากร และพระเถระที่ได้รับการนิมนต์

หัวข้อที่ให้การอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ได้แก่ พิธีการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว,บวชแล้วได้อะไร,พระคุณของพ่อแม่,พุทธประวัติ,สามัคคีคือพลัง,ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน,ศีล 5 และ 10,ว่าด้วยผู้เอาการเอางาน,ว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่,ว่าด้วยโทษของการคบคนพาล,ว่าด้วยการติดเพื่อน และวันที่ 26 มี.ค.2559 เวลา 10.00 น.พิธีลาสิกขาของสามเณร เวลา 11.00 น. ถวายเพลแด่พระภิกษุจนถึงเวลา 12.00 น.พิธีจึงได้เสร็จสิ้นตามกำหนดการที่วางไว้ทุกประการ.