หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อบจ.ชม.จัดโรงเรียนผู้ปกครอง เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดี

Author by 13/01/16No Comments »

รูป1               เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “โรงเรียนผู้ปกครอง” โดยมีนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ มีผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมรุ่นแรกจำนวนกว่า 800 คน

ด้านนายไพรัช  ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการโรงเรียนผู้ปกครองว่า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมในโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดี แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยรากแก้วแห่งชีวิต และวัยเรียนขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องมีความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายโรงเรียนและผู้ปกครอง จึงจะแก้ปัญหาได้ถูกทางมากขึ้น จากวิกฤติคุณภาพการศึกษา และคุณภาพคนในวัยเด็ก ยังพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าที่ควร ขาดทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีศักยภาพ มูลเหตุอีกประการหนึ่งคือ การจัดการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก รวมถึงการเลี้ยงดูลูกหลานที่ยังไม่ถูกวิธี

ดังนั้น อบจ.เชียงใหม่ จึงได้มีนโยบายเชียงใหม่เมืองการศึกษานำร่องโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง กับโรงเรียนเครือข่าย  และจัดเปิดตัวโครงการ    โรงเรียนผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในปี 2559 โดยเชิญ นางพรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ นอกจากการเปิดโครงการเด่นการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “โรงเรียนผู้ปกครอง” ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงและการจัดนิทรรศการความเป็นมาเชียงใหม่ 720 ปี ความเป็นมาโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การแสดงผลผลิตนักเรียนสัมมาชีพละอ่อนเชียงใหม่  การแสดงทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษาเชียงใหม่ และการประชุมสัมมนาวิชาการ 14 ห้องประชุม แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ, ปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต, การศึกษาเพื่อจัดการตนเอง, เด็กพิเศษที่ต้องเหลียวมอง, ภูมิปัญญาเชียงใหม่สู่ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่, เรียนอย่างไรไม่ตกงาน (เถ้าแก่น้อย), การปฏิรูปการศึกษาในมุมมองของพระสงฆ์เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากทุกภาคส่วน ในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ให้เป็นรูปธรรม เพื่ออนาคตลูกหลานและสังคมเชียงใหม่.