หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อบจ.เชียงใหม่เจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 16 จังหวัดภาคเหนือ

Author by 8/06/15No Comments »

5-1        เมื่อวันที่ 4 มิ..2558 เวลา 19.00 . ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 .เมือง เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย .เชียงใหม่,พิษณุโลก,พิจิตร,กำแพงเพชร,สุโขทัย,นครสวรรค์,เพชรบูรณ์ตาก,เชียงราย,ลำพูน,แพร่,น่าน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน,พะเยา,อุตรดิตถ์ โดยมีหมู่ลูกเสือ/เนตรนารี 125 หมู่ จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม 1,250 คน

โดยมี นายศิริชัย มานะชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดบริการสาธารณะ และการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด,นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมชุมนุม นายไพรัช ใหม่ชมพู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานทั้งนี้มีเลขาธิการสภาลูกเสือไทย,ผู้ทรงคุณวุฒิ,คณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือไทยจาก 16 จังหวัดเข้าร่วมงานจำนวนมาก

5-2      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคนให้เป็นคนที่ดีเพียบพร้อมทั้งระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรักสามัคคี มีศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนมนุษย์ ตลอดจนดำรงชีพอย่างพอเพียง สนับสนุนส่งเสริมจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ และเสริมสร้างพลังความสามัคคี บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน

กิจการลูกเสือไทย เป็นกิจกรรมที่ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้นำวิชาการลูกเสือจากต่างประเทศ พระราชทานให้กับวงการศึกษา และเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ประธานพิธี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ที่ให้สนับสนุนการจัดงานดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33,สโมสรลูกเสือนานาชาติเชียงใหม่สโมสรลูกเสืออาสา กกต.จังหวัดเชียงใหม่,สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา,สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์,สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน,สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่,สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์,และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

จากนั้นประธานกล่าวเปิดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยอย่างเป็นทางการ และนายไพรัช ใหม่ชมพู นำคณะลูกเสือที่เข้ารับการชุมนุม กล่าวคำปฏิญาณตน จบแล้วพลแตรเดี่ยวให้สัญญาณสวนสนาม ผ่านแท่นรับความเคารพของประธานในพิธี4ค่ายๆละ 1 กองพัน 4 กองร้อย และกิจกรรมสุดท้ายจุดเทียนชัยถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย

ด้านนายศิริชัย มานะชัย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือ จึงให้การสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษาเรียนรู้หลักการ และวิธีการของลูกเสือ เพื่อใช้เป็นแนวทาง และแบบอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลูกเสือทุกคนต้องตระหนักคือ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงการก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในเดือน ธ.ค.2558ที่ประชากรกว่า 600 ล้านคน ใน 10 ประเทศจะต้องร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

9         ทั้งนี้ลูกเสือจึงต้องมีความพร้อม สามารถปรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องพัฒนาฝึกฝนการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาในกลุ่มอาเซียน นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างเพื่อนสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมตลอดถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกิจการลูกเสืออาเซียน และกิจการลูกเสือโลกในโอกาสต่อไป

นายศิริชัยฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยครั้งนี้ นับว่าอีกวาระหนึ่ง ที่หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมตามหลักการ และวิธีการของลูกเสือได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะประสบการณ์ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมฐานการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคด้วย.