หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อบจ.เชียงใหม่-ภาคีเครือข่ายเปิดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีปฏิรูปการศึกษา

Author by 11/01/16No Comments »

 1                เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2559 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” เพื่อปูทางจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน  จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน                                                                                    

เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี เพื่อระดมพลังและพัฒนากลไกความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในพื้นที่จัดการศึกษา ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ แบ่งปัน สร้างสรรค์การศึกษา รักษ์คุณค่าเชียงใหม่” โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อน 5 เป้าคือ สร้างความภาคภูมิใจ ในการเป็นพลเมืองเชียงใหม่, พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21,ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อสัมมาอาชีพ,พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนโอกาสนี้ประธานพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่นำเสนอผลงานจัดการศึกษาทุกสังกัดเครือข่ายจนครบทุกสถาบันด้วย

ก่อนเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานความว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อจำกัดหลายด้าน ในการจัดการศึกษาทำให้บรรลุผลช้า เมื่อมองภาครวมความสำเร็จในระดับจังหวัดไม่ชัดเจน ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมในระดับชาติ ประกอบกับ จ.เชียงใหม่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพสังคม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหากระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

สาเหตุแห่งปัญหานี้   จึงทำให้เกิดปฏิรูปการศึกษาจ.เชียงใหม่ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาระยะแรก 4 ปี(2559-2562) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเชียงใหม่ครบ 720 ปีไปด้วยกัน การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ที่จะทำความเข้าใจแผนและนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลดังที่คาดหวังไว้เป็นการสร้างอนาคตให้แก่บุตรหลานชาวเชียงใหม่ร่วมกัน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดเนื้อหาแผนยุทธศาสตร์ พร้อมแสดงความเป็นมา แนวคิด ข้อมูลและฉายภาพอนาคต ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางต่อสาธารณชนชาวเชียงใหม่ สู่การนำแผนไปปฏิบัติภายใต้ทิศทาง “1 ปณิธาน 5 เป้าหมาย 9 ยุทธศาสตร์”

นอกจากนี้เพื่อสื่อสารการรณรงค์ แสวงหาแนวทางใหม่ๆ กลไกความร่วมมือ สร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อแสดงความก้าวหน้า ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

นายกอบจ.เชียงใหม่ เผยต่อไปว่า สำหรับแนวคิดและหลักการจัดงาน จะเป็นการร่วมมือโดยคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน รวมเป็นหนึ่ง สร้างพลังการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้ง 25 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะภาคส่วนการศึกษาทุกระดับ ภายใต้แนวคิดว่า “ร่วมมือ แบ่งปัน สร้างสรรค์การศึกษา รักษ์คุณค่าเชียงใหม่” ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบบันทึกข้อตกลงให้ผู้แทนสถานศึกษา และหน่วยงานที่ร่วมลงนามข้อตกลงในการปฏิรูปการศึกษาด้วย

ด้านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานว่า มีความภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออก ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีเจตจำนงที่จะยกระดับการศึกษาเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพทุกระดับ พร้อมกันนี้ได้มาเห็นพลังแห่งความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา เพื่อร่วมกันนำไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่จะขับเคลื่อนด้านการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน ยุคปัจจุบันย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลง และให้ก้าวหน้าไปสู่จัดสำคัญ อันเป็นวาระสำคัญที่เมืองเชียงใหม่ครบ 60 รอบนักษัตร 720ปีพอดี ซึ่งเชื่อว่ากระบวนการจัดการศึกษานั้น จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มุ่งไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโครงการของขวัญปีใหม่ 2559แก่ประชาชน ถึง 10 โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อันจะส่งผลให้ขับเคลื่อนทั้ง 2 ระดับ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยบูรณาการด้วยกันได้เพราะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกับ นักเรียน/เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ในโอกาสนี้ประธานพิธี ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารของ อบจ.เชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา และนายกอบจ.เชียงใหม่มอบของที่ระลึก ในโอกาสที่พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กรุณาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ จากนั้นได้เวลาอันสมควรจึงได้เดินทางกลับ.