หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวศึกษาเชียงใหม่ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบหลักสูตร

Author by 10/03/16No Comments »

1       เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,039 คน ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณา จารย์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย

การจัดปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ นายบัณฑิตย์ฯ เผยถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือออกไปประกอบอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้เข้าใจวิธีการ และแนวทางในการสมัครงาน การได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน ในสถานประกอบการ เรียนรู้และปรับปรุงตนเอง ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม และให้นักศึกษาได้รับความรู้ เข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของตนเอง ในการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่ผ่านมาคณาจารย์ ได้ทุ่มเทถ่ายเทถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการอบรม ให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น มีคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สากล”

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม จะต้องเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน โดยมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และยอมรับของสังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพราะสังคมปัจจุบัน กำลังมีความตื่นตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาทั้งสองระดับ นอกจากจะมีความรู้วิชาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

นางสุพิศ ยางาม ผอ.กล่าวให้โอวาทนักศึกษาว่า ขอให้นักศึกษานำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในทางสุจริต มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โปรดระลึกไว้เสมอว่านักศึกษาเป็นบุคคลที่มีเกียรติ จะกระทำการใดๆ ต้องมีความสติและรอบคอบ ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่อย่างจริงจัง จริงใจ และเต็มกำลังความสามารถ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ประสบผลสำเร็จทั้งการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป.