หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวศึกษาเชียงใหม่เปิดงานร้อยหัตถาบูรณาการสานสู้วิชาชีพ ครั้งที่ 6

Author by 15/02/16No Comments »

1                เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสุพิศ ยางาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี เปิดงานนิทรรศการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ครั้งที่ 6″ โดยมี นางศศิรส บำรุงวงศ์  รองผู้อำนวยการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานวิชาการ ด้านโครงการและวิชาชีพในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อบูรณาการเรียนการสอน รายวิชาต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง สอนอาชีพให้กับชุมชนและผู้สนใจ ตลอดจนให้นักเรียน/นักศึกษา ได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับการจัดงานนิทรรศการผลงานของนักศึกษา เป็นผลจากการทำโครงงาน ที่ได้เรียนภาคทฤษฏีมา เพื่อนำเสนอผลจากการเรียนการสอน มาแสดงและสาธิตให้ผู้สนใจได้ชมนิทรรศการครั้งนี้

นางสุพิศ ยางาม ผอ.กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษา “ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ” พร้อมทั้งมีการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการสอดแทรกการทำวิจัยอย่างง่าย ในวิชาโครงการ และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียง ใหม่ กล่าวต่อไปว่า ผลงานของนักศึกษาที่จัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นผลงานเชิงประจักษ์ เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ  ผลงานเป็นหัวใจของการศึกษา จึงถือได้ว่าการจัดนิทรรศการ เป็นพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง  เป็นโครงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การใช้ทักษะในประกอบอาชีพ ส่งผลการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขวางอีกด้วยพร้อมทั้งให้ผู้เรียนบูรณาการ ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพของตนเอง และมีสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการวิจัย มาเสริมเพิ่มเติมให้ตนเองมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.