หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวศึกษาเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยชุดใหม่

Author by 17/02/16No Comments »

thainews180              นางชุลีพร สิงหเนตร คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการของวิยาลัย เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหรือ และการวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย นางชุลีพร    สิงหเนตร ประธานกรรมการ,นางสินีพร ศรีจันทร์ กรรมการผู้แทนครู,นายนิพล  นามวงค์ กรรมการผู้แทน ผู้ปกครอง,นายชัชวาล ทองดีเลิศ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน,นส.พรฤดี พุทธิศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นายสุรพงษ์  พงศ์สิมภากรณ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า,พันเอกวีรสิฏฐ จันแดง กรรมการผู้แทนพระภิกษุ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

พระมหาสัญญ์สกฤษ์เขมจารี  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่,นายกนก สุวรรณวิสูตร์ ,นางจุฬาพรรณ ตันสกุล,นายประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยา,นางอมรรัตน์  ปัญญานะ,นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ,นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล,นางเสาวนิจ ศรีสวัสดิ์,นายฉัตรชัย เรืองมณี,พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสบโชคชัย,นายจักขุบาล ธนันชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการวิทยาลัย มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และตามกฏหมายอื่น ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.