หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวศึกษาเชียงใหม่ อบรมนักศึกษาเสริมสร้างศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ

Author by 17/07/14No Comments »

thainews180            เมื่อวันที่16 ..2557 เวลา 09.00 . ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การเป็นผู้ประกอบการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่โดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา มีนักเรียนจาก 8 สถาบันอาชีวศึกษาของ .เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม 159 คน

       ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพอิสระ และกลุ่มธุรกิจให้มีศักยภาพขีดความสามารถ เป็นผู้ประกอบการใหม่ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร จัดการธุรกิจการเงิน  การตลาด และทักษะเชิงวิชาชีพในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์ เขียนแผนธุรกิจ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนรวมกลุ่มของนักศึกษา เพื่อจัดตั้งธุรกิจตามความสนใจ ความถนัดในรูปแบบของตนเองได้ และเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย เรืองมณี รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เผยว่า การอบรมเสริมสร้างศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ เป็นเรื่องที่เยาวชนควรให้ความสนใจ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ เป็นการศึกษาหาความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจการเงิน การตลาด เขียนแผนธุรกิจ และสามารถนำไปบูรณาการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ ตามความต้องการตลาดแรงงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ด้าน นส.เกศริน เกาะดี คณะกรรมการดำเนินงานอบรม กล่าวเสริมว่า มี นศ.อาชีวศึกษาจ.เชียงใหม่ให้ความสนใจ เข้าอบรมดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 44 คน,วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 25 คน,วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 20 คน,วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 25 คน,วิทยาลัยเทคนิคสารภี 25 คน,วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 20 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 34 คน การอบรมใช้เวลา 3 วันคือวันที่ 16-18 ก.ค.2557มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานประกอบการ และ ธนาคารกสิกรไทย ถ่ายทอดความรู้ให้กับ นศ.เพื่อนำไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่.