หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวะเจ้าภาพอบรมพัฒนาเทคโนโลยี

Author by 18/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 16-17 ส.ค. 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และรักษาคุณภาพผลผลิต ทางการเกษตรสู่การบูรณาการจัดอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มีนายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรม เป็นประธานพิธี นางสุพิศ ยางาม ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชม. เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นศ.ภาคเหนือ  250 คน เข้าร่วมการอบรม

วัตถุประสงค์การอบรม นางสุพิศ เผย่า เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ -เข้าใจและฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์จริง เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตร เป็นการประสานความร่วมมือแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนา นอกจากนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นแกนนำบูรณาการหลักสูตรอุตสาหกรรมปลายน้ำ กับการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ และฝึกสมรรถนะวิชาชีพ ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีรายได้ระหว่างเรียน พัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาแนวใหม่

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายเกรียงไกร วัฒนาสว่าง,นายอลงกรณ์ พงษ์พัว จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด(มหาชน) ด้านนางวณิชย์ อ่วงศรี ประธานพิธีกล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สู่การบูรณาการจัดอาชีวศึกษา เป็นการอบรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน

โดยเฉพาะ สอศ.มีหน้าที่จัดการอาชีว ศึกษา ด้านอาชีพสู่การบูรณาการ พัฒนาการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สู่การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ได้มอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัดคือเชียงใหม่และลำพูนเพื่อร่วมกัน พัฒนา นศ.และครูได้รับความรู้และประสบการณ์  มากขึ้น.