หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวะ พิษณุโลก จัดตลาดนัดเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

Author by 11/08/16No Comments »

     IMG_5676     วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก   เปิดโครงการตลาดนัดเยาวชนบนวิถีความพอเพียงสู่อาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณสวนสาธารณะด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดโครงการตลาดนัดเยาวชนบนวิถีพอเพียงสู่อาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกและนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา   เพื่อเตรียม   นักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชนให้มีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ถึงว่าประชากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันเพราะโลกได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทนจึงส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนจำเป็นต้องจัดกิจกรรม นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนด้านพุทธิพิสัยคือการให้รู้จักคิดวิเคราะห์ด้าน      เจตพิสัย คือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและด้านทักษะพิสัย คือการฝึกให้มีทักษะจากการปฏิบัติทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการให้เรียนรู้ รู้จักการสร้างงานโดยการร่วมมือกลุ่มประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน

IMG_5623      ดังนั้นเครือข่ายภาคีด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับเครือข่ายด้านการดูแลเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคเอกชน จึงได้จัดโครงการตลาดนัดเยาวชนบนวิถีพอเพียงสู่อาเซียน ขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ใน 13 กลุ่มธุรกิจ การแนะนำด้านอาชีพในหลักสูตรระยะสั้น และการแสดงผลงานด้านภูมิปัญญา และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที เป็นต้น

โดยโครงการดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาพิษณุโลก.