หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เกษตรกำแพงเพชรแชมป์ศูนย์บ่มเพาะครบวงจรสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ

Author by 3/09/15No Comments »

1-3         เมื่อวันที่ 31 ..2558 เวลา 09.00 . ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ โดยมีสถาบันอาชีวศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 18 วิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ 4 ดาว

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)สถาบันละ 30,000 บาทเพื่อคัดเลือกให้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 5 ดาวและจะได้เพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 20,000 บาท รวม 50,000 บาทเพื่อนำไปดำเนินงาน ต่อยอดในการทำธุรกิจ และพัฒนากิจการของสถาบัน ให้สามารถมียอดจำหน่าย และขยายการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งนี้ นางสุพิศฯเผยว่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้เป็นการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3-1     สำหรับสถาบันการศึกษา ที่เป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดมีดังนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร,วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี,วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน,วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง,วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร,วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์,วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง,วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง,วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,วิทยาลัยการอาชีพ  บ้านโฮ่ง,วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ในโอกาสนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือคือ ม.ล.นิศามณี ผลธัญญา รองประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ ฝ่ายการศึกษา นางเกลียวพันธ์ ดูร์แฮม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาช้างเผือก,นายประทิน นรินทรางกูล ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)สาขาลำพูน,นางวราภรณ์ สิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายปราบ เพิ่มแสงงาม

ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า ชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จ.พิจิตร,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย, รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จ.ลำปาง

3-2      ด้านนส.เกศริน เกาะดี หน.ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ฐานะคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ กล่าวว่า สอศ.ได้อนุมัติโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร จึงได้จัดสรรงบประมาณให้มาดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณ เพื่อเทียบเท่าผลผลิตรองรับยุทธศาสตร์ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาที่สังกัด สอศ.

นางสุพิศ ยางาม กล่าวว่า ตัวแทนสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ มาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วระดับจังหวัด จำนวน 18 แห่ง เพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯแบบครบวงจร ระดับชาติ ซึ่งทุกวิทยาลัยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาความพร้อม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จัดตั้งกลุ่มธุรกิจตามทักษะวิชาชีพที่ตนเองมีความถนัดในสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสังกัด หากจบการศึกษาก็สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้.