หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เกษตรจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

Author by 4/02/16No Comments »

thainews180            นายธนวัฒน์ กณะบุตร  ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ แจ้งว่า ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติปี 2542 กำหนดระบบการบริหาร จัดการที่เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในหมวด 6 มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 47 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันภายในสถานศึกษา ให้ถือว่าประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการบริหารการศึกษา และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนประกันคุณภาพในสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรฯ แจ้งต่อไปว่า เพื่อให้เป็นตามจุดมุ่งหมาย ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยจึงได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3,ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จัดให้มีประเมินมาตรฐานวิชาชีพในด้านความรู้และทักษะ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ ตามที่นักศึกษาได้เลือกเรียนคือ พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง,ธุรกิจเกษตร,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,อุตสาหกรรมเกษตร,ช่างกลเกษตร

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินด้านจิตพิสัย และการพิจารณาเทียบประสบการณ์งานอาชีพให้แก่ผู้เรียนด้วย โดยทุกสาขาวิชาจะต้องจัดสอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.2559 นักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา ในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับ ให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในแต่ละด้าน อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง ก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาของชาติ.