หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ จัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ Smart Gen Smart Media 2021

Author by 17/07/21No Comments »

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์.ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมสถาบันสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (วัดเจดีย์หลวง)

พระครูฯเมตตาให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่แกนนำยาวชนเชียงใหม่และมอบเกียรติบัตรขอบคุณที่ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แด่ทีมวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริง สถานการณ์โควิด-19 ระลอก3 เดือนเมษายน 2564” แก่วิทยากร 4 ท่านคือ
1.นายนที บุญมี
2.นายจิราพันธุ์ ตันกุล
3.นายธิติพงศ์ ปุตตากลม
4.นางสาวพัชรินทร์ คันธรส

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามกรอบโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ได้ถวายของที่ระลึกจากโครงการฯ ซึ่งจัดกิจกรรม เพื่อแกนนำนักศึกษา โดยคัดเลือกสถาบันละ 20 คน จาก 3 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ศบค.เชียงใหม่ ตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในจังหวัดเชียงใหม่