หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคจัดอบรมนักเรียน เรียนรู้กฎจราจรในการขับขี่

Author by 20/06/14No Comments »

5

 

         เมื่อวันที่ 13 มิ..2557 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนขับขี่ปลอดภัยไปกับฮอนด้า   โดยให้นักเรียน   ระดับปวช.2 เข้ารับการอบรมจำนวน 74 คน เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎจราจร  วินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง เน้นความปลอดภัยชีวิตบนท้องถนน ซึ่งอุบัติเหตุด้านการจราจร เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ

         ดังนั้นการอบรมขับขี่อย่างปลอดภัยนี้ ต้องการให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องการใช้ยวดยานบนท้องถนนอย่างระมัดระวัง เน้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และต้องปฏิบัติกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น หากประมาทคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการอบรม นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างระมัดระวัง และปลอดภัย โดยการสนับสนุนของ บริษัทนิยมพานิชจำกัด และบริษัทเอ.พี.ฮอนด้าจำกัด.