หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคสารภีสัมมนาครู-ผู้แทนประกอบการ

Author by 28/07/15No Comments »

8         นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี .เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการสัมมนาและต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาการฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 ..2558 ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการสอนงานด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกอาชีพ ให้กับนักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสารภี กับสถานประกอบการ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในอนาคต

การจัดสัมมนาครั้งนี้ เกิดจากการที่วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับทางบริษัทเอ็มบีซีแลนด์ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในการจัดสัมมนาพัฒนาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการและครูฝึก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคีให้พัฒนาและประสบผลตามเป้าหมาย

สำหรับหลักสูตรที่สถานประกอบการ ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี แต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันในด้านขนาดของสถานประกอบการ บุคลากร ความสามารถในการฝึกอาชีพ จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสอนงานให้นักศึกษา โดยใช้เวลาในการฝึกงานในสถานประกอบการ รวมเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง.