หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคเชียงใหม่จัดประชุมเพื่อกำหนดสมรรถนะอาชีพช่าง

Author by 3/07/14No Comments »

thainews180              นายอรัญ พวงพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรม อโมร่าท่าแพ .เชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับค่าตอบแทน ตามสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน,วัดผลประเมินผลสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ    และกำหนดกรอบค่าตอบแทน ตามสมรรถนะวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ

             นายอรัญ พวงพันธ์ กล่าวว่า ตามที่ สอศ. ได้กำหนดมาตรฐานอาชีพ  ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ แบ่งได้ 5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพ,ระยะที่ 2 ขั้นตอน ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ, ขั้นที่ 3 จัดทำแผนจัดการเรียนการสอน,ระยะที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพ และขั้นตอนที่ 5 จัดทำบัญชีขั้นเงินค่าตอบแทน ตามระดับสมรรถนะวิชาชีพ

ปัจจุบันผู้ประกอบการ ยังมีข้อจำกัดที่ต้องการจ้างงานบุคลากร ที่มีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้สมรรถนะเพื่อปฏิบัติในสายงานต่างๆ ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งในแต่ละสายงาน มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป และจำเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลาย ในการทำงานหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

จึงทำให้เกิดแนวคิดให้ผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานประชุม หารือ ระดมความคิดและแนวทาง เพื่อกำหนดอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพช่างเมค คาทรอนิกส์ยานยนต์ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพช่างเมคคา ทรอนิกส์ยานยนต์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เป็นการกำกับแผนการดำเนินงานด้วย.