หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคเชียงใหม่จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

Author by 26/06/14No Comments »

thainews180          นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เผยว่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา และนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 ..2557 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ทั่วประเทศ

          ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้และเข้าใจ แนวทางกระบวนการวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพที่ยั่งยืน การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาของกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี 3 รางวัลได้แก่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ2 พร้อมโล่เกียรติบัตร 3 รางวัล

ประเภทที่ 2 ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มี 3 รางวัลคือ ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 พร้อมโล่และเกียรติบัตร 3 รางวัล, ประเภทที่ 3 ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ภาคโปสเตอร์ ของกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง,เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

ประเภทที่4 ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของกลุ่มนักศึกษา มี 3 รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ2 พร้อมโล่เกียรติบัตรทั้ง3 รางวัล, ประเภทที่ 5 ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ขงกลุ่มนักศึกษา มี 3 รางวัลได้แก่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ2 พร้อมโล่และเกียรติบัตร 3 รางวัล ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังและนำเสนอเผลงาน โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โทร.053-271708 ต่อ751 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์.