หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคเชียงใหม่ปฐมนิเทศ นศ.

Author by 29/05/14No Comments »

SONY DSC  นายอรรถกฤต อินทะโย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกแผนกวิชาช่าง เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้นักศึกษาในการเรียนสายอาชีพ มีความแตกต่างจากสายสามัญ

 

ทั้งด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นักศึกษาควรรู้ เพื่อจะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี นอกจากนี้ต้องเข้าใจขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ให้บริการ/สวัสดิการต่างๆของวิทยาลัย  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียน ดังนั้นฝ่ายพัฒนาการนักเรียน/นักศึกษา จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน  เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม

 

นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ขณะที่เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นักศึกษา เกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะ เตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งด้านการเรียน ความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละแผนกวิชาช่าง ให้นักศึกษาได้รู้จัก เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและมีความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อร่วมกัน.

 

ปฐมนิเทศ….. นายอรรถกฤต อินทะโย  รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทุกแผนกวิชาช่าง ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการปฏิบัติตน และขอบข่ายของหลักสูตร การเรียนการสอน เมื่อเร็วๆนี้  ห้องประชุมของวิทยาลัย.